2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Simulation of Airflow inside a Computer Hard Disk Drive to Develop an Impinging Air Jet Particle Detachment System for Cleaning Head Stack Assemblies 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 พฤษภาคม 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร IEEE Tranactions on Magnetics 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Institute of Electrical and Electronics Engineers 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 2018 
     ฉบับที่ 54 
     เดือน June
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า 1-8 
     บทคัดย่อ A computer hard disc drive (HDD) contains a number of mechanical components inside. One of these is the head stack assembly (HSA). This paper describes how numerical simulation was used to investigate the particle velocities and trajectories that are experienced by the HSA inside an HDD. The resulting velocity and particle trajectory information can then be used to understand the key design variables to be used to invent an effective system that cleans particles from the HSA surface prior to installation inside the drive. The HDD performance is highly sensitive to such particles. The resulting cleaning system uses impinging air jets to remove solid particulate contaminants adhering to the surfaces of the HSA. This air jet system was then evaluated using experimentation to validate that the quantity of particles, ranging in size from 0.2 to 5 μm in diameter, was effectively reduced after implementation of the new system. 
     คำสำคัญ Airflow , computational fluid dynamics (CFDs) , head stack assembly (HSA) , impinging air jet , particle trajectory 
ผู้เขียน
597040040-7 น.ส. นวลพรรณ ใจงาม [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0