2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Simulation-based Approaches for Reduction of Time in the System of Vehicles in Sugar Mill Yard Management 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 23 มกราคม 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม International Conference In Simulation And Modelling (SIMMOD 2017) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Asian Institute of Technology, KhonKaen University, Chiang Mai University and UbonRatchathani University.  
     สถานที่จัดประชุม Pattaya Thailand 
     จังหวัด/รัฐ Pattaya Thailand 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 23 มกราคม 2560 
     ถึง 25 มกราคม 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2017 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 47-54 
     Editors/edition/publisher Asian Institute of Technology, KhonKaen University, Chiang Mai University and UbonRatchathani University.  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
577040036-6 น.ส. ชุลีพร กุศลคุ้ม [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
597040027-9 นาย กานต์ มูลศรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0