2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Development of Heuristics in Sugarcane Harvest Scheduling for Mechanical Harvester in Sugarcane Supply Chain  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 1 กรกฎาคม 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม the 10th International Congress on Logistics and SCM Systems: Toward Sustainable Logistic and Supply Chain Systems ICLS 2015  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Asian Institute of Technology  
     สถานที่จัดประชุม Chiang Mai, Thailand  
     จังหวัด/รัฐ Chiang Mai, Thailand  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 1 กรกฎาคม 2558 
     ถึง 4 กรกฎาคม 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2015 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 27 
     Editors/edition/publisher Asian Institute of Technology  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
577040036-6 น.ส. ชุลีพร กุศลคุ้ม [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
547040008-8 นาย ชาตินักรบ แสงสว่าง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0