2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Development of Heuristics in Sugarcane Harvest Scheduling for Mechanical Harvester in Sugarcane Supply Chain 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 มิถุนายน 2558 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Toward Sustainable Operations of Supply Chain and Logistics Systems. EcoProduction (Environmental Issues in Logistics and Manufacturing). Springer, Cham 
     มาตรฐานของวารสาร OTHER (© 2017 Springer Nature Switzerland AG. Part of Springer Nature.Part of the EcoProduction book series (ECOPROD)) 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Springer International Publishing Switzerland 2015 
     ISBN/ISSN 978-3-319-19005-1 
     ปีที่ 2015 
     ฉบับที่ 12 
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
     หน้า 391-404 
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Planning, Sugarcane harvester, Heuristics, Increasing sugarcane quality 
ผู้เขียน
577040036-6 น.ส. ชุลีพร กุศลคุ้ม [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
547040008-8 นาย ชาตินักรบ แสงสว่าง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0