2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Simulation-based Approaches for Processes Improvement of the Sugar Mill Yard Management System: A Case Study of Sugar Industry in Central Region of Thailand  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 พฤษภาคม 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Engineering and Applied Science Research (EASR) 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Khon Kaen University, Thailand 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Agro Industry, Supply Chain Management, Queuing Theory, Scheduling and Sequencing, Sugarcane Inbound Logistics  
ผู้เขียน
577040036-6 น.ส. ชุลีพร กุศลคุ้ม [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0