2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Differential Evolution and Particle Swarm Optimization Algorithm for the Tool Change Scheduling Problem 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 23 มกราคม 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The SIMMOD 2017 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Asian Institute of Technology, KhonKaen University, Chiang Mai University and UbonRatchathani University. 
     สถานที่จัดประชุม Jomtien Palm Beach Hotel & Resort 
     จังหวัด/รัฐ พัทยา 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 23 มกราคม 2560 
     ถึง 25 มกราคม 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2017 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 31 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ This paper focuses on solving the scheduling problem in sugarcane cultivation. Normally, sugarcane growers need to do soil preparation for sugarcane cultivation including six processes: (1) 7 Power Harrow and Rototiller processes, (2) Rotary Mini Combine processes, (3) 22/24 Disc Harrow processes, (4) Rotary Mini Combine processes, (5) Sugarcane Plantation processes, and (6) Sugarcane Sprayer processes. Each of these processes requires both the same and different tools. Hence, allocation of resources is important because of the limitation in the number of tools and equipment. The objective of this research is to minimize the makespan. In addition, a Differential Evolution algorithm and Particle swarm optimization algorithm were developed to solve a problem. Experimental results show that the Differential Evolution algorithm and the Particle swarm optimization algorithm are very efficient to solve the problem, compared with Differential Evolution algorithm and the Particle swarm optimization algorithm to evaluate the effectiveness of the heuristics algorithm from real cases of planting sugarcane. 
ผู้เขียน
597040026-1 น.ส. ก้องกิดากร วรสาร [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
597040027-9 นาย กานต์ มูลศรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0