2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Hybrid Differential Evolution and Particle Swarm Optimization Algorithm for the Sugarcane Cultivation Scheduling Problem 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 กรกฎาคม 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Chiang Mai University Journal of Natural Sciences (CMUJ of Nat.Sci.)  
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Chiang Mai University  
     ISBN/ISSN 1685-1994 
     ปีที่ 2018 
     ฉบับที่ volume 17,Number 3 
     เดือน july-september218
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า 241 
     บทคัดย่อ This paper focuses on optimizing scheduling solutions for the flexible flow shop problem, with tooling constraints and machine eligibility, to minimize makespan for cultivating sugarcane. Normally, preparing the soil for planting sugarcane requires six steps: 1) 7 power harrow and rototiller, 2) rotary mini combine, 3) 22/24 disc harrow, 4) rotary mini combine, 5) sugarcane plantation, and 6) sugarcane sprayer. Each of these steps requires a variety of tools. With limited availability of tools and equipment, resource allocation is important. The objective of this research was to minimize the makespan. For optimal convergence, meta-heuristics, such as a Differential Evolution algorithm, a Particle Swarm optimization algorithm, and a Hybrid DEPSO algorithm were developed to solve the problem. Experimental results showed that all three methods efficiently solved flexible flow shop problems.  
     คำสำคัญ Scheduling, Tool limitations, Tooling constraints, Tool change, Differential evolution, Particle swarm optimization, Sugarcane 
ผู้เขียน
597040026-1 น.ส. ก้องกิดากร วรสาร [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
597040027-9 นาย กานต์ มูลศรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0