2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Meta-heuristics for Capacitated Vehicle Routing Problem with Heterogeneous Fleet in Egg and Collecting and Distribution 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 23 มกราคม 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The SIMMOD 2017  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Asian Institute of Technology, KhonKaen University, Chiang Mai University and UbonRatchathani University. 
     สถานที่จัดประชุม Jomtien Palm Beach Hotel & Resort  
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 23 มกราคม 2560 
     ถึง 25 มกราคม 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2017 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 117 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
597040027-9 นาย กานต์ มูลศรี [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
597040026-1 น.ส. ก้องกิดากร วรสาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0