2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Generalized Assignment Problem with Service Time Constraint in the Sugarcane Industry 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 23 มกราคม 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The SIMMOD 2017 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Asian Institute of Technology, KhonKaen University, Chiang Mai University and UbonRatchathani University. 
     สถานที่จัดประชุม Jomtien Palm Beach Hotel & Resort 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 23 มกราคม 2560 
     ถึง 25 มกราคม 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2017 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 66 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
585040035-5 น.ส. ภัทรพร ผุดผาด [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
597040027-9 นาย กานต์ มูลศรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0