2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Simulation and optimization for Muti-Depot Vehicle Routing Problem 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม International Symposium on Semiconductor Manufacturing Intelligence (ISMI2018)  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม National Tsing Hua University (NTHU), Chinese Institute of Industrial Engineers (CIIE), Society for Excelling Enterprises & Decisions (SEED)  
     สถานที่จัดประชุม Hsinchu, Taiwan.  
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 7 กุมภาพันธ์ 2561 
     ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2018  
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 41 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
597040027-9 นาย กานต์ มูลศรี [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
597040026-1 น.ส. ก้องกิดากร วรสาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0