2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การแก้ปัญหาการขนส่งสำหรับรถบรรทุกหลายขนาด โดยตัวแบบกำหนดการเชิงเส้นผสมจำนวนเต็ม: กรณีศึกษาบริษัทกระจายสินค้าเครื่องดื่ม  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 29 สิงหาคม 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม-มิถุนายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า 69-82 
     บทคัดย่อ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการขนส่งสินค้าแบบเต็มคันรถ ซึ่งความซับซ้อนของวิธีการจัดการรถบรรทุกของงานวิจัยนี้ คือ การขนส่งแบบหลายแหล่งผลิต การใช้รถบรรทุกหลายประเภท ผลิตภัณฑ์ หลายชนิดและเส้นทางการขนส่งสินค้าหลายเส้นทาง ในการจัดรถบรรทุกจะกำหนดให้รถบรรทุกจากศูนย์กระจายสินค้า ไปรับสินค้ายังแหล่งผลิตตามความต้องการของผู้บริโภค โดยการหาต้นทุนการขนส่งสินค้าที่เหมาะสม ถูกวิเคราะห์ด้วยตัวแบบกำหนดการเชิงเส้นผสมจำนวนเต็ม และใช้ต้นทุนจริงที่บริษัทกรณีศึกษาใช้ในการขนส่ง ณ ปัจจุบัน อย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้ได้รับการยืนยันว่าตัวแบบกำหนดการเชิงเส้นผสมจำนวนเต็มที่นำเสนอสามารถแก้ปัญหาของบริษัทกรณีศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการเปรียบค่าต้นทุนระหว่างจัดการขนส่งแบบเดิมกับแบบที่นำเสนอ พบว่าบริษัทกรณีศึกษามีต้นทุนลดลงเฉลี่ยร้อยละ 3.03 ต่อปี หรือประมาณกว่า 5.60 ล้านบาทต่อปี 
     คำสำคัญ หลายแหล่งผลิต รถบรรทุกหลายประเภท ค่าขนส่งสินค้า เส้นทางการขนส่ง ศูนย์กระจายสินค้า 
ผู้เขียน
597040032-6 นาย นราธิป สุพัฒน์ธนานนท์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0