2009-2015 ©
             Publication
Journal Publication
Title of Article การแก้ปัญหาการขนส่งสำหรับรถบรรทุกหลายขนาด โดยตัวแบบกำหนดการเชิงเส้นผสมจำนวนเต็ม: กรณีศึกษาบริษัทกระจายสินค้าเครื่องดื่ม  
Date of Acceptance 29 August 2018 
Journal
     Title of Journal วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
     Standard TCI 
     Institute of Journal มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
     ISBN/ISSN  
     Volume
     Issue
     Month มกราคม-มิถุนายน
     Year of Publication 2019 
     Page 69-82 
     Abstract งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการขนส่งสินค้าแบบเต็มคันรถ ซึ่งความซับซ้อนของวิธีการจัดการรถบรรทุกของงานวิจัยนี้ คือ การขนส่งแบบหลายแหล่งผลิต การใช้รถบรรทุกหลายประเภท ผลิตภัณฑ์ หลายชนิดและเส้นทางการขนส่งสินค้าหลายเส้นทาง ในการจัดรถบรรทุกจะกำหนดให้รถบรรทุกจากศูนย์กระจายสินค้า ไปรับสินค้ายังแหล่งผลิตตามความต้องการของผู้บริโภค โดยการหาต้นทุนการขนส่งสินค้าที่เหมาะสม ถูกวิเคราะห์ด้วยตัวแบบกำหนดการเชิงเส้นผสมจำนวนเต็ม และใช้ต้นทุนจริงที่บริษัทกรณีศึกษาใช้ในการขนส่ง ณ ปัจจุบัน อย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้ได้รับการยืนยันว่าตัวแบบกำหนดการเชิงเส้นผสมจำนวนเต็มที่นำเสนอสามารถแก้ปัญหาของบริษัทกรณีศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการเปรียบค่าต้นทุนระหว่างจัดการขนส่งแบบเดิมกับแบบที่นำเสนอ พบว่าบริษัทกรณีศึกษามีต้นทุนลดลงเฉลี่ยร้อยละ 3.03 ต่อปี หรือประมาณกว่า 5.60 ล้านบาทต่อปี 
     Keyword หลายแหล่งผลิต รถบรรทุกหลายประเภท ค่าขนส่งสินค้า เส้นทางการขนส่ง ศูนย์กระจายสินค้า 
Author
597040032-6 Mr. NARATIP SUPATTANANON
Engineering Doctoral Degree

Reviewing Status มีผู้ประเมินอิสระ 
Status ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
Level of Publication ชาติ 
citation false 
Part of thesis false 
Attach file
Citation 0