2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การจัดการการผลิตข้าวโพดหวานและข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วง : กรณีศึกษาเกษตรกรตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 3 ตุลาคม 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสาร วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่
     ฉบับที่ พิเศษ 
     เดือน ตุลาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ การจัดการผลิต,ต้นทุนและผลตอบแทน,เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดหวานและข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วง 
ผู้เขียน
585030042-4 นาย สิรวิชญ์ ประทุมชัย [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0