2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ PERFORMANCE EVALUATION OF LARGE AND MEDIUM SCALE MANUFACTURING INDUSTRY CLUSTERS IN EAST JAVA PROVINCE, INDONESIA 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 ตุลาคม 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร International Journal of Technology 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Universitas Indonesia 
     ISBN/ISSN ISSN 2086-9614 
     ปีที่
     ฉบับที่ 7 (SE) 
     เดือน December
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า 1269-1279 
     บทคัดย่อ East Java Province in Indonesia is the centre of the eastern Indonesia region and it has a fairly high economic significance, which has contributed 14.85% to the national Gross Domestic Product (GDP). The role of Large and Medium Scale Manufacturing Industry (LMSMI) clusters in this province is very important and strategic as one of the main drivers for economic progress and it becomes a part of the efforts to improve the society's life. Therefore, it is necessary to evaluate the performance of LMSMI clusters continuously. The purpose of this study is to investigate the productivity changes of LMSMI clusters in East Java Province, Indonesia, so that they will be able to survive, grow and compete in facing global competition. The method used in this study is the method of DEA-based Malmquist Productivity Index. The result of this study indicates that 50% of the LMSMI clusters in East Java Province are in the category of improved productivity, while the remaining clusters are in the category of declining productivity. 
     คำสำคัญ DEA-based Malmquist Productivity Index; Industry cluster; LMSMI; Performance evaluation 
ผู้เขียน
577040044-7 Mrs. ERNI PUSPANANTASARI PUTRI [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0