2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Performance Evaluation Using PCA and DEA: a Case Study of the Micro and Small Manufacturing Industries in Indonesia. 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 สิงหาคม 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Asian Social Research-ASR: CMU Journal of Social Sciences and Humanities  
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Chiang Mai University 
     ISBN/ISSN ISSN 2408-1469 
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน January-June
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า 37 - 56 
     บทคัดย่อ Companies frequently evaluate their business performance based on existing advantages and shortcomings. Data envelopment analysis (DEA) is a useful decision-making tool for doing so; it evaluates the relative efficiency of a department or unit as a decision-making unit (DMU). It is also a powerful tool for studying production limits by using multiple inputs and outputs. Principal component analysis (PCA) is a technique for simplifying a data set by reducing multidimensional data sets to lower dimensions for analysis; it reduces the dimensions of input and output variables. This study evaluated the performance of the micro and small manufacturing industries (MSMI) in Indonesia using a combination of Principal Component Analysis and an Input-Oriented DEA Envelopment Model. Development of micro and small manufacturing industries in Indonesia is inhibited by various factors. Based on our results, we determined that the following factors were causative for MSMI in Indonesia: marketing, human resources, materials, machinery, capital and finance, product, technology, support, research & development, distribution, promotion, competitors, and policy. 
     คำสำคัญ Performance evaluation, Micro and small manufacturing industries, Variable selection, PCA, DEA 
ผู้เขียน
577040044-7 Mrs. ERNI PUSPANANTASARI PUTRI [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0