2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Computational Fluid Dynamics to Develop a Micro Particle Cleaning Process using Turbulent Air Flows in the Hard Disk Drive Industry 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 19 กรกฎาคม 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม ECTI-CON 2018 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI) Association, Thailand. 
     สถานที่จัดประชุม Wiang Inn Hotel 
     จังหวัด/รัฐ Chiang Rai, Thailand. 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 18 กรกฎาคม 2561 
     ถึง 21 กรกฎาคม 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 70 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Detachment of deposited particles in turbulent air flows has been investigated and a numerical model has been developed by using computational fluid dynamics (CFD). The k-ε turbulence model was used to determine the particle behavior of the system and predict flow effects. Subsequently, the air flow impact on particles was simulated to develop a kinetic air cleaning particle system. Micrometer and sub micrometer particles were considered in this study. Forces such as adhesion, gravitation, aerodynamic lift and drag, and moments of these forces acting on particles deposited to a surface were considered and an experiment was performed with different sized particles. The particle removal efficiency has been studied from the mass flow rate using a mocked up system that tested units to validate the efficiency. The study showed particle removal can be enhanced 40% over no cleaning. 
ผู้เขียน
597040040-7 น.ส. นวลพรรณ ใจงาม [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0