2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Supplementation of ruminal aflatoxins-detoxifying bacteria on in vitro nutrients digestibility and aflatoxin B1 detoxification 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 8 กรกฎาคม 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 2018 ASAS-CSAS Annual Meeting & Trade Show 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม American Society of Animal Science 
     สถานที่จัดประชุม Vancouver Convention Centre, Canada 
     จังหวัด/รัฐ Vancouver, Canada 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 8 กรกฎาคม 2561 
     ถึง 12 กรกฎาคม 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 96 
     Issue (เล่มที่) Suppl.3 
     หน้าที่พิมพ์ 420 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Aflatoxin B1 (AFB1) is the most prevalent mycotoxin produced by Aspergillus flavus. It is classified as a group 1 carcinogen and when consumed by young animals can be extremely toxic. Long-term intake of AFB1 by lactating dairy cows reduces feed efficiency and milk production. Previous research has reported that AFB1 can be degraded by certain rumen microbes. The objective of this in vitro study was to examine the effect of isolated ruminal bacterial with AFB1 detoxifying potential on in vitro nutrient digestibility and AFB1 detoxification. The completely randomized design included ten treatments; including a control and three bacterial isolates with AFB1 detoxification properties supplemented at three concentrations. Each incubation contained 200 ppm AFB1 in nutrient broth media (10 mL). Bacterial isolates were identified as Enterococcus faecium (CPB6), Corynebacterium phoceense (RSB1), and C. vitaeruminis (YSB3), and these were included at: 107, 108 or 109 CFU/mL. An interaction (P < 0.01) between isolates and concentration was observed for DM digestibility because of lower digestibility for RSB1 and YSB3 supplemented at 107 CFU/mL compared with CPB6 at all concentrations, and RSB1 and YSB3 at 109 CFU/mL. No differences (P > 0.05) were observed in NDF or ADF digestibility among treatments. Degradation of AFB1 after 48 h of incubation was maximal for: all concentrations of CPB6, YSB3 incubations containing 108 and 109 CFU/mL; and RSB1 incubations containing 109 CFU/mL compared with remaining treatments (P < 0.01). Results of this trial indicated that supplementing AFB1 detoxifying bacteria at 109 CFU/mL degraded over 68% of AFB1 without any adverse effect on in vitro DM, NDF or ADF digestibility. These bacterial isolates offer an alternative approach to reduce aflatoxins contamination in milk and dairy products.  
ผู้เขียน
567030020-6 น.ส. มาลินี อินทะนู [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0