2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Factors Associated with Structural Violence to Self- development of Women in the Workplace: A Case of Khon Kaen Province, Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 1 กันยายน 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The International Conference on the Humanities, Social Sciences and Sustainability 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม International Education for Sustainable Development Alliance (INTESDA) 
     สถานที่จัดประชุม Hotel Sunroute Plaza Shinjuku  
     จังหวัด/รัฐ Tokyo, Japan 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 1 กันยายน 2561 
     ถึง 2 กันยายน 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2018 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 28-33 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ This article aims to examine factors associated with the structural violence to self- development of women in the workplace. The quantitative methodology was employed with individual level as a unit of analysis. Data were collected in May to June 2018 by interview schedule with 398 women samples who are working in government agencies, private enterprise/company. The samples were randomly by multi-stage sampling technique in 9 municipal areas of Khon Kaen province. Data were analyzed by descriptive statistics and multiple regression analysis to find factors associated with the structural violence to selfdevelopment of women in the workplace. The results found that the most of women (55.5 percentages) who are working in government agencies, private enterprise/company was in the Generation Y (19-38 years old) and the average age was 37.6 years old. 51.3 percentages of women samples are married and 43.7 percentages got bachelor’s degree or higher degree. They are working (39.9 percentages) in large organizations (more than 200 workers). The result showed that 42.2 percentages of women samples have got the structural violence to self-development at rather high level and high level (combined). The socialization of gender roles and self-efficacy in work were only 2 variables associated with the structural violence to self-development of women in the workplace. All independent variables can explained the variation of the structural violence to selfdevelopment of women in the workplace at 26.3 percentages (R2= 0.263) 
ผู้เขียน
595080052-2 น.ส. ปิยะกมล มหิวรรณ [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0