2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Performance Evaluation of Large and Medium Scale Manufacturing Industry Cluster in East Java Province Indonesia 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 3 สิงหาคม 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 6th KKU International Engineering Conference 2016 (KKU-IENC 2016), “Engineering and Technology for Better Living” 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Engineering, Khon Kaen University, Thailand 
     สถานที่จัดประชุม Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel 
     จังหวัด/รัฐ Khon Kaen, Thailand 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 3 สิงหาคม 2559 
     ถึง 5 สิงหาคม 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่) Agustus 2016 
     หน้าที่พิมพ์ 118 
     Editors/edition/publisher Faculty of Engineering, Khon Kaen University, Thailand 
     บทคัดย่อ East Java Province Indonesia is the center of Eastern Indonesia Region, and has a fairly high economic significance, which contributed 14.85% to the national Gross Domestic Product. The role of Large and Medium Scale Manufacturing Industry (LMSMI) Cluster in this province is very important and strategic to be one of the main drivers for the economic progress and as part of efforts to improve the lives of society. Therefore, it is necessary to evaluate the performance of LMSMI Cluster continuously. The purpose of this study was to investigate the productivity changes of LMSMI Cluster in East Java Province, Indonesia, therefore they will be able to survive, grow and compete in facing the global competition. The method used in this study is the method of DEA based Malmquist Productivity Index. The result of this study indicates that 50% of Large and Medium Scale Manufacturing Industry (LMSMI) Clusters in East Java Province are in the category of Improved Productivity and the remaining are in the category of Productivity Declined. Keywords: Performance evaluation, LMSMI, Industry cluster, DEA-based malmquist productivity index  
ผู้เขียน
577040044-7 Mrs. ERNI PUSPANANTASARI PUTRI [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0