2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ PERFORMANCE EVALUATION USING DATA ENVELOPMENT MULTIPLIERS MODEL ANALYSIS CASE STUDY: TOURISM SECTOR IN EAST JAVA PROVINCE INDONESIA 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 24 กันยายน 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The National and International Conference on Business Management And Innovation 2016 (NICBMI 2016) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม College of Graduate Study in Management, Khon Kaen University, Thailand 
     สถานที่จัดประชุม Grand Meeting Room: Pol.Gen.Pao Sarasin, College of Graduate Study in Management, Khon Kaen University, Thailand  
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 24 กันยายน 2559 
     ถึง 25 กันยายน 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) NICBMI 2016 
     Issue (เล่มที่) ISSN 2408-087X, September 2016 
     หน้าที่พิมพ์ 13-20 
     Editors/edition/publisher College of Graduate Study in Management, Khon Kaen University, Thailand 
     บทคัดย่อ Tourism had moved into a market-driven industry in Indonesia. It presents and promotes the growth potential and attracting the attention of investors and government. By having abundant natural resources and as the center of Eastern Indonesia Region, the local government of East Java Province had made the consideration that the development of the tourism sector as one of a large-scale program of priority. In order to achieve this goal it is necessary to evaluate the performance evaluation of HAI (hotel and accommodation industry). Therefore, it will be able to grow and compete in facing the global competition. The method used in this study is the method of DEA (Data Envelopment Analysis) Multipliers Model. Input and output data used in this study are the data of Statistic Tourism in East Java Province during year 2014 (January–February). The result of this study indicated that as many as 11 DMU-months had an efficient condition with the value of 91.67% and only 1 DMU-month had an inefficient condition with the value of 8.33%. The DMU-months efficient were DMU1-January, DMU2-February, DMU3-March, DMU4-April, DMU5-May, DMU6-June, DMU7-July, DMU8-August, DMU9-September, DMU11-November and DMU12-December. The DMU-month inefficient was DMU10-October. Therefore, it is necessary to find the factors that caused the inefficiency performance of tourism sector and its effects. Keywords: Evaluation performance; DEA multipliers; Tourism sector  
ผู้เขียน
577040044-7 Mrs. ERNI PUSPANANTASARI PUTRI [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0