2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Variable Selection in Data Envelopment Analysis Using Stepwise Modeling Approach: A Case Study of Tourism Sector in Indonesia 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 9 สิงหาคม 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 2018 International Conference on “Physics and Mechanics of New Materials and their Applications” (PHENMA 2018) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Korea Maritime and Ocean University, Busan, Republic of Korea; Southern Federal University, Russia; and National Kaohsiung Marine University, Taiwan, ROC. 
     สถานที่จัดประชุม Korea Maritime and Ocean University  
     จังหวัด/รัฐ Busan, Republic of Korea 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 9 สิงหาคม 2561 
     ถึง 11 สิงหาคม 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) PHENMA 2018 
     Issue (เล่มที่) August 2018 
     หน้าที่พิมพ์ 120 
     Editors/edition/publisher Korea Maritime and Ocean University, Busan, Republic of Korea 
     บทคัดย่อ Data Envelopment Analysis (DEA) is a non-parametric technique for measuring the relative efficiency of a set of similar units, usually referred to as Decision Making Units (DMUs), which convert multiple inputs to multiple outputs. One of the interesting research subjects in DEA is to choose appropriate input and output indicators. Besides the choice of DEA technology (model), selecting inputs and outputs is the other crucial consideration, which the analyst must keep in mind. Unfortunately, there has been inadequate attention to this issue, while most attention has been given to building models. Several researchers have just chosen variables subjectively or calculated efficiency based directly on others’ selection results. In this paper will apply the stepwise modelling approach to conduct the variable selection in DEA. This method is intended to produce DEA models that include only variables with the largest impact on the DEA results. The backwards approach of stepwise modeling starts by considering all possible input and output variables in the DEA model. At each step, one variable is dropped from the model by analyzing the efficiency scores of the DMUs. Theoretically, the method can continue until only one input and one output variable remain in the model. From a practical viewpoint, stopping rules can be incorporated using the decision criterion to create a parsimonious DEA model. In this study, we illustrate these methods using datasets of a case study of tourism sector in Indonesia. 
ผู้เขียน
577040044-7 Mrs. ERNI PUSPANANTASARI PUTRI [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0