2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Temperature Compensation of Photovoltaic cell using Phase Change Materials 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 29 เมษายน 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม ICBST 2017 - 4th International Conference on Business, Science and Technology 2017  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม IPN Conferences 
     สถานที่จัดประชุม Hotel Equatorial  
     จังหวัด/รัฐ Ho Chi minh City 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 28 เมษายน 2560 
     ถึง 29 เมษายน 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher
     บทคัดย่อ
ผู้เขียน
595040047-9 นาย ธัชคุณ สาริการินทร์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0