2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Temperature Compensation of Photovoltaic cell using Phase Change Materials 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 กันยายน 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร International Journal of Engineering & Technology 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร IPN EDUCATION GROUP 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 2018 
     ฉบับที่
     เดือน กันยายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า 179-181 
     บทคัดย่อ The performance of photovoltaic module (PV) situated outdoors suffers from high temperature. When the high temperature of surround-ing atmosphere is increased, the generation of electricity power drops rapidly. This paper is concerned with the temperature compensa-tion technique of the cooling PV cell by using the phase change materials (PCMs). PCM used in this research is palm wax with the melt-ing point at 52 °C. We used a stainless steel container that is designed with three types of installation (fin type, groove type and tube type) to cover the surface area for heat exchanger purpose. The heat exchanger is installed at the back of PV cell. The test is conducted for all day (9AM-5PM) under the climatic condition of Khon Kaen, Thailand (latitude, 16° 26’ 20” N and longitude, 102° 49’ 43” E) during winter. It was found that the PV cell that is used PCMs installed container with fin type was able to produce more electric power to an order of 8.178 per cent than the controlled reference module 
     คำสำคัญ Photovoltaic cell, Phase change materials 
ผู้เขียน
595040047-9 นาย ธัชคุณ สาริการินทร์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0