2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Acceleration in biodiesel production from palm oil process by high voltage electric field 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 11 กรกฎาคม 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร International Journal of Smart Grid and Clean Energy (IJSGCE)  
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Key Engineering Materials  
     ISBN/ISSN  
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน July
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า 225-230 
     บทคัดย่อ This article aims to introduce an innovative method of acceleration in biodiesel production process. The biodiesel was produced from fatty acids, using palm oil that is widely used in food industry as a raw material. Methyl alcohol is a solvent with a molar ratio of 1:6 and using potassium hydroxide (KOH) as catalyst at 1 wt. %. The reaction of biodiesel production was prepared by 100 ml substrate and conducted in the reactor chamber. The chamber was custom built with coaxial cylindrical electrode consisted of inner rod electrode and outer tube electrode. Supply high voltage levels were at 1, 2.5 and 5 kV and exposure time was selected for 5, 10, 15 and 20 minutes to compare with the controlled sample without electric field. It is found that; electric field can rapidly accelerate the rate of reaction on biodiesel production. Glycerine settling resulting from electric field stress is significantly much faster than conventional sedimentation by gravity method. If electric field stresses is increased, the rate of reaction is also faster. It was also notice that, the higher glycerine content was achieved when applying voltage is increased in the same direction. The electric field stresses that produce the highest glycerine yield is at 5 kV. It can also be noticed that, at 5 kV the rate of glycerol settling content were retarded at 15-20 minutes, which is found to be the saturation point of reaction. 
     คำสำคัญ Biodiesel, electric field, high voltage, transesterification 
ผู้เขียน
585040023-2 นาย ธารินทร์ รัตนบุญทา [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0