2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ พัฒนาการและลักษณะชุมชนชายแดนรัฐจัดตั้งบนพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 ตุลาคม 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 ถอดรื้อพรมแดนความรู้ "ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่นโขง ชี มูล"  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
     สถานที่จัดประชุม ห้องประชุม 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
     จังหวัด/รัฐ อุดรธานี 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 25 ตุลาคม 2561 
     ถึง 26 ตุลาคม 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2561 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 311-341 
     Editors/edition/publisher ศูนย์การเรียนรู้พุุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
     บทคัดย่อ บทความชิ้นนี้มุ่งศึกษาชุมชนชายแดนรัฐจัดตั้งบนพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา เพื่อวิเคราะห์พัฒนาการและลักษณะของชุมชน ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพตามแนวทางปรากฏการณ์วิทยา โดยมีการสัมภาษณ์ผู้รู้ ที่เป็นตัวแทนครัวเรือน เจ้าหน้าที่รัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง การศึกษาพบว่า ชุมชนไทยร่มเย็น (นามสมมติ) ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นชุมชนชายแดนรัฐจัดตั้งบนพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชาที่มีความแตกต่างจากชุมชนชายแดนทั่วไป ชุมชนไทยร่มเย็นประกอบไปด้วยกลุ่มคนอพยพเข้ามาเพื่อรับการจัดสรรที่ดินจากนิคมสร้างตนเองบ้านกรวดในช่วงปี พ.ศ.2512 กลุ่มคนอพยพส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทยโคราช ไทยลาว และไทยเขมร การจัดตั้งชุมชนในยุคเริ่มต้นเป็นการจัดในลักษณะผังจัดสรรเรียงรายตามแบบแผนของนิคมสร้างตนเองบ้านกรวด ต่อมาภายหลังเหตุการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดน ช่วงปี พ.ศ. 2523 รัฐได้จัดรวมราษฎรจากผังจัดสรรเรียงรายให้รวมเข้ามาเป็นชุมชนที่เป็นระเบียบตามโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนไทย-กัมพูชา (ปชด.) เพื่อสะดวกต่อการปกครอง จนมาในยุคปัจจุบันชุมชนถูกเลือกให้เป็นหมู่บ้านคู่ขนานตามแนวชายแดน การศึกษาครั้งนี้ได้พบว่าพัฒนาการและลักษณะของชุมชนชายแดนรัฐจัดตั้งที่แตกต่างจากชุมชนชายแดนทั่วไป ได้แก่ ลักษณะทางกายภาพ การใช้พื้นที่ ผู้คน ปฏิสัมพันธ์และอำนาจ เพราะการที่ชุมชนต้องตกอยู่ภายใต้นโยบายและกฎระเบียบต่างๆ ของรัฐ สะท้อนให้เห็นอำนาจของรัฐ ประกอบกับอำนาจของทุนบนพื้นที่ชายแดน อย่างไรก็ตามชุมชนเองได้ตอบโต้ต่อรองกับทั้งรัฐและทุนผ่านปฏิบัติการทางสังคมเรื่องต่างๆ ด้วยเช่นกัน  
ผู้เขียน
587080001-2 น.ส. จตุพร ดอนโสม [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0