2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Lifestyles and Consumption Patterns of the Suburban People:A Case Study of a Major City in Northeastern Region of Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 1 กันยายน 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The International Conference on the Humanities, Social Sciences and Sustainability  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม International Education for Sustainable Development Alliance (INTESDA)  
     สถานที่จัดประชุม Hotel Sunroute Plaza Shinjuku  
     จังหวัด/รัฐ Tokyo, Japan 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 1 กันยายน 2561 
     ถึง 2 กันยายน 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2018 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 34-38 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
587080003-8 น.ส. ประภาพร สุปัญญา [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0