2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Influence of calcination temperature on the structural, morphological, optical, magnetic and electrochemical properties of Cu2P2O7 nanocrystals 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 14 กันยายน 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of Sol-Gel Science and Technology 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Spinger US 
     ISBN/ISSN doi.org/10.1007/s10971-018-4819-3 
     ปีที่ 2018 
     ฉบับที่ 88 
     เดือน November
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า 407–421 
     บทคัดย่อ NH4CuPO4·H2O (NCPO) powder was synthesized by the hydrothermal method. Cu2P2O7 nanocrystals (CPO NCs) were obtained by calcination of the NCPO powders at 550 (CPO5), 600 (CPO6), 700 (CPO7), and 800 (CPO8) °C in argon atmosphere for 3 h. X-ray diffraction (XRD) results indicated a monoclinic structure of NCPO with space group P21/n, while that of CPO NCs was a monoclinic phase with space group C2/c. Moreover, CuHPO4·H2O phase with space group P21/a was found in the product calcined at 550 °C. The estimated crystallite sizes of CPO NCs obtained by XRD (DSh) and Williamson–Hall method (DWh) were found to increase with increasing calcination temperature, ranging from 20 to 43 nm. Micrographs of all CPO NCs obtained by scanning electron microscope showed irregularly large particles of flake-like shape, agglomerated and stacked over each other with micrometer size, ranging from 0.146 to 0.406 μm. X-ray absorption near-edge spectroscopy and X-ray photoelectron spectroscopy results revealed the presence of Cu+ and Cu2+ cations in CPO NCs. The determined optical band gaps of CPO NCs using ultraviolet–visible spectrophotometer were found to increase from 3.761 to 3.802 eV with the increase in calcination temperature. Magnetization measurements of CPO NCs at room temperature using vibrating sample magnetometer revealed a weak ferromagnetic behavior with the enhancement of unsaturated magnetization (M) at 10 kOe from 0.268 to 0.467 emu g−1, coercive field (Hc) from 215.99 to 362.21 Oe, and remanent magnetization (Mr) from 0.0097 to 0.0163 emu g−1, suggesting to originate from the superexchange interaction. The cyclic voltammetry and galvanostatic charge–discharge results of all CPO NC electrodes showed pseudocapacitor behavior associated with Faradaic redox reactions. Increasing calcination temperature could result in the decrease of both specific capacitance (Csc) and capacitance retention values. The highest Csc of 297.521 F g−1 at 1 A g−1 with a good cycling stability after 1000 cycle test of 94.04% was achieved in CPO5 NC electrodes. 
     คำสำคัญ Cu2P2O7 nanocrystals Calcination temperature Structure and morphology Optical–magnetic and electrochemical properties Hydrothermal method 
ผู้เขียน
587020048-2 นาย อรรถพล กาฬพันธุ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0