2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Effect of cigarette active smoking on fecal hemoglobin concentration among colorectal cancer screening: a multilevel generalized structural equation modeling 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 3 พฤศจิกายน 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 10th International Conference on Public Health among Greater Mekong Sub-Regional Countries.  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Kunming Medical University 
     สถานที่จัดประชุม Kunming Medical University 
     จังหวัด/รัฐ Kunming, China.  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 2 พฤศจิกายน 2561 
     ถึง 3 พฤศจิกายน 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 10 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 118 
     Editors/edition/publisher Kunming Medical University.  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
607110013-2 น.ส. นิตยา พวงราช [ผู้เขียนหลัก]
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0