2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ วัฒนธรรมการบริโภคของครัวเรือนแรงงานชานเมืองขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 31 สิงหาคม 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
     ISBN/ISSN  
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน ก.ค.-ธ.ค.
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ วัฒนธรรมการบริโภค, ครัวเรือนแรงงาน, ชานเมืองขอนแก่น 
ผู้เขียน
575080014-8 นาย กฤษดา ปัจจ่าเนย์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0