2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ A Study on Coconut Shell Powder Filled in Epoxy Resin: A Remedy for Electrical Tree Growth Inhibition  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 กรกฎาคม 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Key Engineering Materials 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Trans Tech Publications, Switzerland 
     ISBN/ISSN 1662-9795 
     ปีที่ 2016 
     ฉบับที่ 718 
     เดือน November
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า 36-39 
     บทคัดย่อ Electrical tree phenomenon is a long term degradation and can be found in solid insulator material. Its phenomenon will degrade the characteristic of insulator and may lead to breakdown. The use of filler in the process of manufacturing for the insulation is very popular method. This paper presents the use of coconut shell powder (CSP) filler in epoxy resin for inhibition of electrical tree growth. The CSP is filled with in ratio of 0.1, 0.3, 0.5, 0.8 and 1.0% by weight. The electrical tree was tested by AC voltage of 15kV and conducted for 30 minutes in this experiment. Experimental results shown that, the pure epoxy resin using as a controlled has tree length of 3.20 mm. While the epoxy resin using CSP filler of 1% by weight has a tree length propagation of 2.10 mm. The shorten length of electrical tree may be affected by the combination of modified permittivity(Ɛ) value of an insulator. Also, this study has shown that the CSP may be a potential candidate as a filler compound to be used as electrical tree inhibition for electrical insulation system. 
     คำสำคัญ Coconut shell powder, electrical tree 
ผู้เขียน
585040022-4 นาย ธันยากร สายธนู [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0