2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การประเมินการรู้สารสนเทศในการปฏิบัติงานของบุคลากรประเภทสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 12 พฤศจิกายน 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร “มนุษยศาสตร์สาร” วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Journal of Human Sciences, Faculty of Humanities, Chiang Mai University 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร กองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์สาร งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ 
     ISBN/ISSN
     ปีที่ 19 
     ฉบับที่
     เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า
     บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการรู้สารสนเทศในการปฏิบัติงานของบุคลากรประเภทสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเป็นบุคลากรประเภทสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ปฏิบัติงานในระดับคณะ สังกัดสำนักงานคณบดี จำนวน 226 คน ใช้วิธีวิจัยเชิงสำรวจและเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ได้รับแบบสอบถามกลับมาจำนวน 226 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100.0 นำมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า บุคลากรประเภทสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการรู้สารสนเทศในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 48.9 ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ และมีบทบาทหน้าที่ด้านปฏิบัติการ (ปฏิบัติการงานที่รับผิดชอบ) ร้อยละ 13.0 หากพิจารณารายทักษะพบว่าบุคลากรมีการรู้สารสนเทศในระดับดีใน ทักษะที่ 5 คือการใช้สารสนเทศและสื่อสารสารสนเทศ ร้อยละ 60.2 แต่มีการรู้สารสนเทศอยู่ในระดับน้อยในทักษะที่ 1 และทักษะที่ 2 ได้แก่ การรู้ความต้องการของตนเองและกำหนดขอบเขตสารสนเทศที่ต้องการ ร้อยละ 38.1 และ ความสามารถในการค้นหาสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 39.2 นอกนั้นมีการรู้สารสนเทศอยู่ในระดับปานกลางในทักษะที่ 3 ทักษะที่ 4 ทักษะที่ 6 และ ทักษะที่ 7 ได้แก่ การประเมินสารสนเทศในเชิงคิดวิเคราะห์ ร้อยละ 58.0 การควบคุมและจัดการสารสนเทศ ร้อยละ 58.9 การสังเคราะห์และใช้สารสนเทศในการสร้างความรู้ขึ้นมาใหม่และการขยายความรู้ ร้อยละ 44.2 และการทบทวนกระบวนการสารสนเทศ ร้อยละ 44.9 ตามลำดับ  
     คำสำคัญ การรู้สารสนเทศในการปฏิบัติงาน การประเมินการรู้สารสนเทศ การรู้สารสนเทศบุคลากร สายสนับสนุน 
ผู้เขียน
585080003-4 น.ส. ถนอมศรี สารธิมา [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0