2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ บทบาทของดีเอ็นเอภายนอกเซลล์ (eDNA) ต่อการสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อ Burkholderia pseudomallei 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 18 ตุลาคม 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม” 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
     สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
     จังหวัด/รัฐ ปทุมธานี 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 18 ตุลาคม 2561 
     ถึง 19 ตุลาคม 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 98-108 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Burkholderia pseudomallei เป็นแบคทีเรียแกรมลบที่พบในสิ่งแวดล้อม และก่อให้เกิด โรคเมลิออยโดสิส ความสามารถในการสร้างไบโอฟิล์มของ B. pseudomallei มีความสาคัญต่อการอยู่รอด ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม สัมพันธ์กับการกลับซาของโรคเมลิออยโดสิสและการทนยาปฏิชีวนะ ไบโอฟิล์ม ของแบคทีเรียประกอบด้วย พอลิแซ็กคาไรด์ โปรตีน ลิพิด และดีเอ็นเอภายนอกเซลล์ (eDNA) การศึกษา ในแบคทีเรียหลายชนิด พบว่า eDNA เป็นส่วนประกอบที่จาเป็นต่อกระบวนการสร้างไบโอฟิล์ม การศึกษานี ได้วัดปริมาณไบโอฟิล์มอายุ 2 วันของ B. pseudomallei จานวน 8 ไอโซเลท ที่เพาะเลี ยงในอาหารเลี ยงเชื อ LB และ MVBM บ่มที่อุณหภูมิ 37 °ซ ผลการวัดไบโอฟิล์มด้วยสีคริสตัล ไวโอเล็ต และวัดปริมาณ eDNA ด้วย ฟลูออเรสเซนซ์ แสดงให้เห็นว่า B. pseudomallei แต่ละไอโซเลทสร้างไบโอฟิล์มและพบ eDNA ในปริมาณ ที่แตกต่างกัน โดยสร้างไบโอฟิล์มมากสุด เมื่อเพาะเลี ยงในอาหารเลี ยงเชื อ MVBM และสร้าง eDNA มากสุด เมื่อเพาะเลี ยงในอาหารเลี ยงเชื อ LB B. pseudomallei จานวน 3 ไอโซเลท (B. pseudomallei L1, P1 และ H777) ถูกเลือกเพื่อศึกษาบทบาทของ eDNA ต่อการสร้างไบโอฟิล์ม ด้วยการเติมเอนไซม์ DNase I เปรียบเทียบ กับไม่เติมเอนไซม์ DNase I และติดตามเป็นเวลา 3 วัน ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า เอนไซม์ DNase I สลาย ไบโอฟิล์มในวันที่ 2 และ 3 ดังนั น การเติมเอนไซม์ DNase I สามารถยืนยันบทบาทของ eDNA ในกระบวนการ สร้างไบโอฟิล์มของ B. pseudomallei แสดงให้เห็นว่า eDNA เป็นส่วนประกอบหนึ่งที่สาคัญในไบโอฟิล์มเมทริกซ์ ของ B. pseudomallei ซึ่งการใช้เอนไซม์ DNase I อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งในการป้องกัน หรือทาลายไบโอฟิล์ม ของ B. pseudomallei 
ผู้เขียน
585070008-0 น.ส. รัตติยาภรณ์ ปักกุลนันท์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0