2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Adsorption Capacity of Heavy Metals on Illite, Kaolinite and Montmorillonite Clays from Batch Test  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 13 พฤศจิกายน 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม International Conference Science, Engineering & Environment 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Dr. Zakaria Hossain, Prof. Mie Univercity, Japan 
     สถานที่จัดประชุม Meitetsu New Grand Hotel 
     จังหวัด/รัฐ Nagoya 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 12 พฤศจิกายน 2561 
     ถึง 14 พฤศจิกายน 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2018 
     Issue (เล่มที่) International Conference Science, Engineering & Environment 
     หน้าที่พิมพ์ 375-380 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
605040002-2 นาย เกียรตินิยม ตีรวัฒนประภา [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0