2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ เครือข่ายทางเศรษฐกิจของผู้ประกอบการชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม ในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 16 พฤศจิกายน 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม งานประชุมประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2561 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมนักประชากรไทย 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมตวันนา  
     จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 16 พฤศจิกายน 2561 
     ถึง 16 พฤศจิกายน 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2561 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 157-168 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ บทความนี้มุ่งศึกษาการสร้างเครือข่ายทางเศรษฐกิจของผู้ประกอบการธุรกิจชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว ใช้ระเบียบวิธีเชิงคุณภาพ ผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึก การสัมภาษณ์กลุ่ม และการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม มีผู้ให้ข้อมูลคือ ผู้ประกอบการชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม ชาวไทยท้องถิ่น ชาวไทยเชื้อสายจีน และผู้แทนหอการค้าจังหวัด รวมจำนวน 24 ราย วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการศึกษาพบว่า ชาวเวียดนามได้อพยพมายังในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว จังหวัดนครพนมเป็นจำนวนมากในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง พ.ศ. 2488 ด้วยความยากลำบากและต้องการทำมาหากิน ทำให้ชาวเวียดนามต้องสร้างความสัมพันธ์กับคนในพื้นที่ ซึ่งยังไม่ได้รับการยอมรับมากนัก เนื่องจากนโยบายรัฐไทยแสดงออกชัดเจนว่าส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศ จนกระทั่งในช่วง พ.ศ. 2535 ที่รัฐไทยมีนโยบายมอบสัญชาติไทยแก่ชาวเวียดนามรุ่นลูก ทำให้ชาวเวียดนามมีโอกาสประกอบอาชีพมากขึ้น โดยเฉพาะอาชีพค้าขาย และมีเครือข่ายกับผู้คนในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ จนสะสมทุนเศรษฐกิจได้มากและเริ่มประกอบธุรกิจขนาดใหญ่ขึ้น ในช่วง พ.ศ. 2544 กลายเป็นกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน สะท้อนให้เห็นถึงบทบาททางเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดน ผ่านการมีเครือข่ายกับผู้คนกลุ่มต่าง ๆ โดยการซื้อ-ขายสินค้า การให้สินเชื่อ การให้เงินกู้ การแต่งงาน การเข้าร่วมกิจกรรมที่สำคัญ และมีเครือข่ายกับเจ้าหน้าที่รัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องแรงงาน และการนำเข้า-ส่งออกสินค้า รวมทั้งมีบทบาทในการบริหารหอการค้าจังหวัดนครพนม แสดงให้เห็นถึงการยอมรับจากรัฐไทย และคนในพื้นที่ จนทำให้คนไทยเชื้อสายเวียดนามมีบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดนครพนมเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ผู้เขียน
585080036-9 นาย ณัฐวรรธ อุไรอำไพ [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0