2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ความรุนแรงเชิงโครงสร้างในการทำงานของผู้หญิง:กรณีศึกษาในจังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 3 ตุลาคม 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร มนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์ 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN 0125-5061 
     ปีที่ 36 
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม-เมษายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง การทำงานของผู้หญิง ความไม่เสมอภาคทางเพศ เพศภาวะ 
ผู้เขียน
595080052-2 น.ส. ปิยะกมล มหิวรรณ [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0