2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Construction of Social Networks for Vietnamese-Thai in Nakhon Phanom Province, Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 กรกฎาคม 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 20th International Conference on Interdisciplinary Social Sciences 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Common Ground Research Network 
     สถานที่จัดประชุม International Conference Center 
     จังหวัด/รัฐ Hiroshima, Japan 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 26 กรกฎาคม 2560 
     ถึง 28 กรกฎาคม 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2017 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 512-519 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ This article investigates social networks, constructing among Vietnamese-Thai through capitals used in Thailand-Laos bordering area in Nakorn Phanom Province. In-depth interview was used to interview key informants who included community seniors, Vietnamese-Thai people, Thai people, and Chinese-Thai people. Research results found that Nakorn Phanom is a province that locates in the Indo-China region, and is rich of resources. In the past, the Thai State considered Nakorn Phanom as a hub of Vietnamese refugees, and was observed closely by Thai government due to national security reason. Many of Vietnamese started settling their living and accumulating their capitals to construct social networks among them. The Vietnamese-Thai people firstly created their social capital through kinship system. When State policy on Vietnamese immigration was lenient, the Vietnamese people were able to start their own business. They expanded social network beyond their own ethnic group. Economic capital was accumulated by Vietnamese until they became big-scale entrepreneurs who had been influenced in the economy in the bordering area. However, the change of capital used among the Vietnamese was explored. Cultural capital, such as Ho Chi Minh images or Vietnamese foods, was used to create their social network until the capital has become the city’s unique. These are the attempts of the Vietnamese in order to apply their capitals in several forms to create social space in Thai society.  
ผู้เขียน
585080036-9 นาย ณัฐวรรธ อุไรอำไพ [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0