2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การใช้ช่องเปิดอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศภายในโรงเรือนระบบปิดในประเทศไทย  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 5 กันยายน 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติระดับชาติ ครั้งที่ 1 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมเจริญธานี 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 5 กันยายน 2557 
     ถึง 6 กันยายน 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 79-86 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ งานวิจัยนี้เป็นศึกษาผลของการใช้อุปกรณ์เพิ่มพื้นที่ทางเข้าของอากาศแบบอัตโนมัติที่ติดตั้งบริเวณผนังด้านหน้าและข้างของโรงเรือนกรณีศึกษา ซึ่งระบบจะทำงานเมื่ออุณหภูมิของอากาศภายนอกมีค่าต่ำกว่าอุณหภูมิเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยเก็บข้อมูลอุณหภูมิ ความชื้นและความเร็วลมในระยะ 10 วันสุดท้ายของวงรอบการเลี้ยงช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม จากการศึกษาพบว่าช่วงเวลาที่ใช้งานช่องเปิด อุณหภูมิแตกต่างระหว่างหน้าและท้ายในโรงเรือนแบบดั้งเดิม (A4) มีค่าเป็น 1.72 oC และในโรงเรือนที่ใช้ช่องเปิด(A6) มีค่าเป็น 0.71 oC อุณหภูมิเฉลี่ยท้ายโรงเรือน A6 ต่ำกว่าในโรงเรือน A4 มีค่าเป็น 0.69 oC ส่วนผลการตรวจวัดความเร็วลมพบว่าการใช้ระบบช่องเปิดทำให้ความเร็วลมด้านท้ายโรงเรือนมีความเร็วลมเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 0.23 m/s เมื่อเปิดพัดลมสูงสุด 12 ตัว ในขณะที่ความแตกต่างของความชื้นสัมพัทธ์หน้า-ท้ายของโรงเรือน A6 และ A4 เท่ากับ 5.36% และ 5.17% ตามลำดับ 
ผู้เขียน
547040037-1 นาย ธีรพล อุปชาบาล [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
557040039-8 น.ส. กรรนิกา คงสถิตย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0