2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ เครื่องมือชี้วัดความโปร่งใสเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 กันยายน 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารอินฟอร์เมชั่น 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN 0859-015X 
     ปีที่ 25 
     ฉบับที่
     เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า 53-67 
     บทคัดย่อ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ เป็นวิธีการหนึ่งในการเสริมสร้างความโปร่งใส และก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการดำเนินการของภาครัฐ บทความนี้นำเสนอตัวชี้วัดที่สะท้อนความโปร่งใสทางเว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากงานวิจัยที่เกี่ยวกับความโปร่งใสภาครัฐในประเทศไทยและในต่างประเทศและเสนอเครื่องมือชี้วัดความโปร่งใสเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีความแตกต่างจากเครื่องมือชี้วัดเว็บไซต์ภาครัฐทั่วไปโดยวิเคราะห์และสังเคราะห์จากตัวชี้วัดที่สะท้อนความโปร่งใส ภายใต้อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากการศึกษาเครื่องมือชี้วัดความโปร่งใสเว็บไซต์ของต่างประเทศและในไทย พบว่าเครื่องมือชี้วัดความโปร่งใสเว็บไซต์ จำแนกได้ 2 กลุ่มตัวชี้วัด ได้แก่ 1) ลักษณะทั่วไปของเว็บไซต์ และ 2) การประเมินความโปร่งใสทางเว็บไซต์ในมิติต่างๆ  
     คำสำคัญ ธรรมาภิบาล ความโปร่งใส; รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์; องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้เขียน
595280019-6 นาย ศุภกร ฉายถวิล [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0