2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Social Capital of a State-established Border Community on the Thai-Cambodian Border 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 23 พฤศจิกายน 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 14 th International Conference on Humanities & Social Sciences ,November 2018 Khon Kaen University,Thailand 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University 40002 Tel. (+66)4-320-2861 Fax. (+66)4-320-3050 Website: http://hs.kku.ac.th/ichuso Email: ichuso2018@gmail.com 
     สถานที่จัดประชุม Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University 
     จังหวัด/รัฐ khon kaen Thailand 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 22 พฤศจิกายน 2561 
     ถึง 23 พฤศจิกายน 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2561 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 927-941 
     Editors/edition/publisher Asst.Prof. Rattana Chanthao, Ph.D./ 
     บทคัดย่อ This article explores the social capital of a state-established border community on the Thai-Cambodian border. It aims to study the conditions and contexts influencing the use of social capital in the social practices of the community. It applies qualitat ive methodology based on the phenomenology and life-history approach. Data was collected through interviewing key informants, including household representatives and staff of both government and private sector and life-history of those migrated to settle in the area. The study reveals that the residents of Thai Romyen community (pseudonym), Chanthopphet sub-district, Ban Kruat district, Buriram province, located on the ThaiCambodian border, have applied various kind of social capital in dealing with state and private sectors. In the early stages of migration to the area, migrants used the networks of relatives and people of the same homeland; as a means of communicating and giving information. Later, during the self-regulated community under the Thai-Cambodian SelfDefense Village Project era, the community used the new social networks that expanded to other groups, such as governance and community protection networks, and social networks through marriage, to establish and maintain solidarity. In addition, s ocial networks were an important capital in dealing and negotiating with the state so as to acquire rights relating to such issues as membership in Ban Kruat Self-help Land Settlement, membership in the self-defense village of Thai-Cambodian Allocation of Land for Agriculture and Housing, as well as participating in state development activities. Thus, it reflects the use of various kinds of social capital in different context and conditions. Keywords: social capital, social practice, state-established border community, Thai-Cambodian border 
ผู้เขียน
587080001-2 น.ส. จตุพร ดอนโสม [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0