2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Health Behaviors for Chronic Disease Prevention among the Elderly, Mahasarakham Province, Thailand. 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 19 กรกฎาคม 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม International Conference for Adaptations and Nutrition in Sports (ICANS) 2018 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ  
     จังหวัด/รัฐ จังหวัดชลบุรี  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 18 กรกฎาคม 2560 
     ถึง 20 กรกฎาคม 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) xxx 
     Issue (เล่มที่) xxx 
     หน้าที่พิมพ์ xxx 
     Editors/edition/publisher xxxx 
     บทคัดย่อ Health Behaviors for Chronic Disease Prevention among the Elderly, Mahasarakham Province, Thailand Nuanprang Duangsawang (Ph.D Student)., Chulaporn Sota (Ph.D)*., Pongsawat Rattanasang(Ph.D). Exercise and Sport sciences Program, Graduate School.Khon Kean University, Thailand * Corresponding author, Chulaporn Sota. E-mail: chusot@kku.ac.th ABSTRACT Introduction: Most Thai elderly people have morbidity from chronic diseases. The factors are related to exercise, diet, smoking, alcoholic, stress, environment, and accessing to health services. The research objective was to study health behaviors for chronic disease prevention. Methods:The data were gathered from 329 elderly people in Mahasarakham province by the simple random sampling. Data collected by interviewing. Descriptive statistics and Pearson’s product moment correlation coefficient were analyzed. Results: Most of the physical activities were related to daily lifestyle. Consuming too much sweet and salty food lead cause to obesity, kidney disease, muscle pain, risks of two or more chronic diseases. The issues caused by worrying about household costs and the ages gap between grandchildren can be cured. There are various methods to take care of themselves for accessing to health services, meditation, using traditional Thai medicine, massaging. Exercising and accessing to health services between elderly men and elderly women were different. Income and occupation were significantly correlated with the continuity in exercise and other activities based on the statistical analysis (P <0.05). Conclusion: Descriptive study for study health behaviors for chronic disease prevention among the elderly in community. lack of exercise, sweat and stress. Self behavior modification and access to health service Keywords: Health behavior, chronic disease, elderly people  
ผู้เขียน
577100012-7 น.ส. นวลปรางค์ ดวงสว่าง [ผู้เขียนหลัก]
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0