2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ The Thai Lao question: the reappearance of Thailand’s ethnic Lao community and related policy questions 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 22 พฤศจิกายน 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Asian Ethnicity  
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Taylor and Francis 
     ISBN/ISSN 1469-2953  
     ปีที่ 2016 
     ฉบับที่ 19 
     เดือน -
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า 81-105 
     บทคัดย่อ This article presents an anatomy of the 2011 Thailand Country Report to the Committee responsible for the UN Convention for the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, in which Thailand recognized its largest ethnic minority community, the Thai Lao, to the international community. The article analyses the Country Report as well as the deliberations of the Committee in dialogue with the Thailand Country Delegation. It provides a policy context for the Country Report, including Thailand’s classification of ethnic communities. The article argues the need to minimize racialized discrimination as regards the Thai Lao. Five policy issues, framed in the context of inclusion and which arise from the recognition of the Thai Lao by the Country Report, are considered. The article concludes by discussing how the Thai Lao may be better included in Thailand via political developments towards a social democracy in Thailand, for social democracy can recognize sociocultural rights. 
     คำสำคัญ inclusion (social, economic, political), racial discrimination, social democracy, Thai Lao, Northeast Thailand 
ผู้เขียน
587280001-8 Mr. JOHN CHARLES DRAPER [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ปริญญาเอก โครงการพิเศษ นานาชาติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0