2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Effect of green tea catechins on Breast Cancer Resistance Protein (BCRP) activity and intestinal efflux of Aflatoxin B1 via BCRP in Caco-2 cells 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 29 พฤศจิกายน 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม Swiss Society of Toxicology Annual Meeting 2018 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Swiss Society of Toxicology 
     สถานที่จัดประชุม Radisson Blu Hotel, Steinentorstrasse 25, 4051 
     จังหวัด/รัฐ Basel, Switzerland 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 29 พฤศจิกายน 2561 
     ถึง 30 พฤศจิกายน 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2018 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 11 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
585150042-5 นาย พีรดนย์ ตันติธีรวิทย์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0