2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการผสมติดกับความเครียดเนื่องจากความร้อนในโคนมลูกผสมไทยโฮลสไตน์ภายใต้สภาพภูมิอากาศของประเทศไทย 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 มิถุนายน 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 6, 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมสวนแสนปาล์ม 
     จังหวัด/รัฐ นครปฐม 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 22 มิถุนายน 2560 
     ถึง 23 มิถุนายน 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2560 
     Issue (เล่มที่) 48 
     หน้าที่พิมพ์ 1079-1085 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ ภายใต้สภาพภูมิอากาศของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการผสมติดของโคนมลูกผสมไทยโฮลสไตน์ลดลง เพื่อการแก้ปัญหาจึงต้องศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างความสมบูรณ์พันธุ์ของโคนมลูกผสมไทยโฮลสไตน์กับความเครียดเนื่องจากความร้อน โดยดัชนีอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์ร่วมกับความเร็วลม (temperature–humidity index within wind speed) เป็นดัชนีบ่งบอกถึงความเครียดเนื่องจากความร้อน และลักษณะอัตราการผสมติด (conception rate) เป็นหนึ่งในลักษณะของความสมบูรณ์พันธ์ โดยใช้ข้อมูลจำนวน 71,953 บันทึก จากโคนมลูกผสมไทยโฮลสไตน์ 31,038 ตัว ใช้ชุดคำสั่ง PROC CORR จากโปรแกรมทางสถิติ SAS university edition พบว่าอัตราการผสมติดของโคนมลูกผสมไทยโฮลสไตน์ที่ให้ผลผลิตน้ำนมระยะแรก มีค่าเฉลี่ย 34.37% มีค่าดัชนีอุณหภูมิ–ความชื้นสัมพัทธ์ร่วมกับความเร็วลมเฉลี่ยทั้งประเทศเท่ากับ 32.25 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยดัชนีอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์เท่ากับ 78.03 ในขณะที่ความสัมพันธ์ของอัตราการผสมติดต่อดัชนีอุณหภูมิ–ความชื้นสัมพัทธ์ร่วมกับความเร็วลม มีความสัมพันธ์เชิงลบ (negative correlation) โดยพบค่า –0.94 แสดงถึงดัชนีอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์ร่วมกับความเร็วลมมีความสัมพันธ์เชิงลบที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้อัตราการผสมติดลดต่ำลง  
ผู้เขียน
575030088-9 นาย วัชรพงษ์ เตียวยืนยง [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0