2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Moringa oleifera leaf extract lowers high blood pressure by alleviating vascular dysfunction and decreasing oxidative stress in L-NAME hypertensive rats 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 18 พฤศจิกายน 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Phytomedicine 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier GmbH 
     ISBN/ISSN 0944-7113 
     ปีที่  
     ฉบับที่ 54 
     เดือน February
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า 9-16 
     บทคัดย่อ Background Enhancing relaxation of resistance arteries and decreasing oxidative stress by using natural products are potential strategies for prevention and treatment of hypertension. Purpose This study investigated whether aqueous extract of Moringa oleifera leaves (MOE) could alleviate Nω-nitro-L-arginine-methyl ester (L-NAME)-induced high blood pressure via modulation of vascular function and antioxidant properties. Methods An experimental hypertensive model was established by administration of L-NAME (50 mg/kg/day) in drinking water to male Wistar rats for 3 weeks. Arterial pressure was measured indirectly by tail-cuff plethysmography and directly via femoral artery catheterization. Vasoreactivity of isolated rat mesenteric arterial bed was determined by the changes in perfusion pressure detected by a pressure transducer. Vascular superoxide anion (O2•−) production was determined by lucigenin-enhanced chemiluminescence. Other biochemical measurements including malondialdehyde (MDA) level, superoxide dismutase (SOD), and catalase (CAT) activities were measured by colorimetric assay. Results L-NAME-treated rats developed significantly increased blood pressure and heart rate. Concurrent oral treatment with MOE (30 and 60 mg/kg/day) could decrease the high blood pressure and tachycardia in a dose-dependent manner. MOE reduced the impairment of acetylcholine-induced relaxation and decreased the hyperreactivity of adrenergic-mediated contraction in response to periarterial nerve stimulation and phenylephrine in isolated mesenteric arterial beds. In addition, MOE exhibited antioxidant effects in the hypertensive rats, as indicated by suppression of vascular O2•− production, decrease of plasma and thoracic aorta MDA levels, and increase of antioxidant activities of SOD and CAT. Moreover, MOE (0.001–0.3 mg) produced a dose-dependent relaxation in methoxamine pre-contracted arterial beds isolated from L-NAME hypertensive rats, which was abolished by endothelium denudation. Conclusion These findings suggest that the antihypertensive effect of MOE in L-NAME-hypertensive rats may be mediated by alleviating vascular dysfunction and oxidative stress and promoting endothelium-dependent vasorelaxation. MOE may be potentially useful as a natural product against hypertension. 
     คำสำคัญ Antihypertensive effect; L-NAMEMesenteric artery; Moringa oleifera; Oxidative stress; Vascular dysfunction 
ผู้เขียน
577070012-2 นาย ดิเรก เอกธรรมรัฐ [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0