2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Collaborative and Interactive Online Simulation System for Secondary School Scientific Experiments 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 24 พฤศจิกายน 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 26th International Conference on Computers in Education 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Asia-Pacific Society for Computers in Education (APSCE) 
     สถานที่จัดประชุม Bayanihan Center 
     จังหวัด/รัฐ Manila, the Philippines 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 26 พฤศจิกายน 2561 
     ถึง 30 พฤศจิกายน 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 26 
     Issue (เล่มที่) Workshop Proceedings 
     หน้าที่พิมพ์ 318-326 
     Editors/edition/publisher Asia-Pacific Society for Computers in Education (APSCE) 
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
575040023-1 นาย สุพศิน รัตนนาคินทร์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0