2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ A Personalized Mobile Learning System for Solving STEM Teachers’ TPACK Problems 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 24 พฤศจิกายน 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 26th International Conference on Computers in Education 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม the Asia-Pacific Society for Computers in Education (APSCE) 
     สถานที่จัดประชุม Bayanihan Center 
     จังหวัด/รัฐ Manila, Philippines 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 26 พฤศจิกายน 2561 
     ถึง 30 พฤศจิกายน 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 26 
     Issue (เล่มที่) Workshop Proceedings 
     หน้าที่พิมพ์ 309-317 
     Editors/edition/publisher Asia-Pacific Society for Computers in Education (APSCE) 
     บทคัดย่อ STEM education is an educational concept that encourages learners to learn and integrate the knowledge of science, technology, engineering, and mathematics. If we consider an in-service teacher as a learner, then we can apply the STEM concept using computer engineering techniques to build tools to promote the learning of scientific knowledge for them. This research proposed the design and development of an adaptive mobile learning through computer engineering processes. We designed algorithms to select learning media by analyzing data consisting of a learners' learning styles, learning problems, learning media attributes, mobile device capabilities and network quality to create a personalized learning environment. This study focused on the development of teaching knowledge regarding TPACK framework in a domain of digital science learning approaches, where 78 in-service secondary school science teachers participated in this study. The results of our study indicated that the algorithms can work effectively with more than 65% of user satisfaction in at least good level, and more than 90% user satisfaction in at least moderate level. The learners have significantly improved learning achievements in almost all kinds of knowledge based on the TPACK framework with 95% confidence level. The results show that our system is promising to provide learning tools to improve STEM teachers’ proficiencies under the TPACK framework. 
ผู้เขียน
575040072-8 นาย ธนชัย ขจรมณี [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0