2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Improvement of feed utilization and ruminal fermentation of crossbreds Holstein Friesian heifers fed Pennisetum purpureum cv. Mahasarakham 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 1 สิงหาคม 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 18th Asian-Australasian animal production, congress (AAAP2018) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Asian-Australasian Association of Animal Production Societies(AAAP) 
     สถานที่จัดประชุม Malaysia 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 1 สิงหาคม 2561 
     ถึง 5 สิงหาคม 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 172 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
577030012-6 นาย เชาวฤทธิ์ มาปะโท [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0