2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Flexible Flow Shop Scheduling with Tooling limitations in Sugarcane Cultivation 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 5 ธันวาคม 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม the 19th Asia Pacific Industrial and Engineering Management Systems Conference (APIEMS2018) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The University of Hong Kong 
     สถานที่จัดประชุม The University of Hong Kong 
     จังหวัด/รัฐ Hong Kong 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 4 ธันวาคม 2561 
     ถึง 9 ธันวาคม 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 1-6 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
597040026-1 น.ส. ก้องกิดากร วรสาร [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
597040027-9 นาย กานต์ มูลศรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0