2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Attenuation of CD47-SIRPα Signal in Cholangiocarcinoma Potentiates Tumor-Associated Macrophage-Mediated Phagocytosis and Suppresses Intrahepatic Metastasis 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 16 ตุลาคม 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Translational Oncology 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 2019 
     ฉบับที่ 12 
     เดือน กุมภาพันธ์
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า 217-225 
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ
ผู้เขียน
585070011-1 น.ส. ภัทรินทร์ โพธิพันธุ์
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0