2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การกำหนดคลังกระจายสินค้าที่เหมาะสมจากตำแหน่งที่ตั้งที่มีอยู่ กรณีศึกษาธุรกิจจำหน่ายปุ๋ยเคมีในจังหวัดอุดรธานี 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 24 กรกฎาคม 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2561  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมสุนีย์แกรนด์  
     จังหวัด/รัฐ อุบลราชธานี  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 23 กรกฎาคม 2561 
     ถึง 26 กรกฎาคม 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2018 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 1296-1300 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ บทความนี้ทำการแก้ปัญหาการกำหนดตำแหน่งที่ตั้งคลังสินค้าที่เหมาะสมสำหรับการกระจายปุ๋ยเคมีในจังหวัดอุดรธานี กรณีศึกษาสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. (สกต.) จังหวัดอุดรธานี เพื่อประเมินว่าตำแหน่งที่ตั้งคลังที่มีอยู่ในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ ถ้ายังไม่เหมาะสมจะมีตำแหน่งที่ตั้งใดที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า แบบจำลองการกำหนดตำแหน่งที่ตั้งจึงได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อหาตำแหน่งที่ตั้งคลังกระจายสินค้าที่เหมาะสมจากการดำเนินงานปัจจุบัน ผลลัพธ์ที่ได้แสดงให้เห็นว่า รูปแบบการกระจายสินค้าที่นำเสนอมีต้นทุนที่เกี่ยวข้องต่ำกว่าการดำเนินงานแบบปัจจุบัน ซึ่งรูปแบบการดำเนินงานใหม่ที่นำเสนอสามารถลดต้นทุนที่เกี่ยวข้องได้ประมาณ 1,411,321 บาทต่อปี และได้ทำการวิเคราะห์ความไวในการหาคำตอบด้วยการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ด้านความต้องการของลูกค้าซึ่งพบว่าวิธีการที่นำเสนอมีประสิทธิภาพที่ดีในการนำไปใช้งานในสถานการณ์จริงได้ในระดับที่น่าพอใจ 
ผู้เขียน
595040010-2 น.ส. ณัฏฐ์ฎาพร ทรัพย์ขอกิ่ง [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0